Tuesday, 26 March 2013

Sankhep Sandesh


                    “sMKyp sMdyS”
iehu scu sBnw kw Ksmu hY ijsu bKsy so jnu pwvhy ]
                                          {gurbwxI}
s`c Apxy Awp ivc iek Awqmk SkqI hY[
s`c kdI iksy dI mdd nwl nhIN boilAw jWdw[
Aqy nw hI s`c iksy dy dbwieAW dbdw hY[
hW s`c dy swQI s`c dI syD qy nwl nwl qur pYNdy hn[
bs eyho hI s`c dw SkqI SwlI kwPlw hoNdw hY[
                               drSn isMG Kwlsw
                
                   “sMKyp sMdyS”
   qUM pyfu swK qyrI PUlI ] qUM sUKmu hoAw AsQUlI ]
                                          {gurbwxI}
pyf, mUl iek hI hoNdw hY, iek hI riNhNdw hY[iek hI rhygw[
iek mUl ivcoN SwKw, p`qy, Pul, Pl, hzwrW jnm lYNdy hn[
iek mUl sB nUM jIvn, KUbsUrqI, rs, Aqy imTws, dyNdw hY[
iesy leI sB SwKw iek mUl nwl juV ky rihMdIAW hn [
pq JV Aw ky lMG jWdI hY mUl nwl juVIAW SwKw sukdIAW nhIN[
Xwd r`Ko mUl nwloN tutIAW SwKw bsMq ruqy BI suk jWdIAW hn[
                                           drSn isMG Kwlsw

No comments:

Post a Comment